Banner
home
shading
คุณกิตติ ศานต์พิริยะ (MD 130 ) ที่นี่
คุณปรินดา ใจป้อ (MD 85 ) ที่นี่
คุณพุทธรัตน์ ชาวไธสง ( MD 591) ที่นี่
คุณสุรีรัตน์ ขจรกลิ่น (MD141) ที่นี่
คุณภัทริยา ธีระวิศิษฐชัย (MD1107) ที่นี่

 

สวัสดีค่ะ สมาชิก MD ทุกท่าน

คอลัมน์นี้จะพาสมาชิกในครอบครัว MD ทุกท่าน
ไปทำความรู้จักกับ ต้นกล้า MD ของเราประจำพื้นที่ต่างๆ ค่ะ


โดย มดตะนอย ณ เ็อ็มดี