Banner
home
shading
  เงื่อนไข และข้อยกเว้นในกรมธรรม์  
 


1. การใช้รถผิดประเภท 2,000 บาทแรก สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
2. แจ้งเหตุไม่มีคู่กรณี 1,000 บาทแรก สำหรับความเสียหายของรถยนต์คันเอาประกันภัย อันเกิดจากการชน     
    ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบ

3. ไม่มีใบอนุญาติขับขี่ ความเสียหายต่อรถที่เอาประกันผู้เอาประกัน ต้องรับผิดชอบเอง
4. ผู้ขับขี่เมาสุราเกิน 150 มิลลิกรัม ผู้เอาประกันต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
5. ค่ายกรถ/ ลากรถเพื่อการซ่อม บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 20% ของค่าซ่อมรถ
6. เหตุที่กรมธรรม์จะไม่ให้ความคุ้มครองความเสียหาย
    6.1 ความเสียหายอันเกิดจากการดัน หรือลากจูงรถ
    6.2 การนำรถไปใช้ผิดกฎหมาย ; ฝ่าไฟแดง ; เจตนา
    6.3 สะพาน ถนน สนาม เครื่องชั่ง ที่เสียหายจากการใช้และให้รวมถึง วัตถุหรือสิ่งของที่อยู่ใต้ของดังกล่าว
7. หากตัวรถที่เอาประกันภัย มีการ ตกแต่ง ต่อเติม เปลี่ยนแปลงใด ๆ เช่น ติดตั้งแก็ส เครื่องเสียง ล้อแม็ค      
    ผู้เอาประกันภัย ต้องถ่ายรูป หรือ แจ้งรายละเอียด พร้อมราคาให้บริษัททราบ ทุกครั้ง     
    มิฉะนั้นหากเกิดอุบัติที่ทำให้เกิดความเสียหายในส่วนเพิ่มเหล่านี้ ผู้เอาประกันอาจจะไม่ได้รับการชดเชย
    ค่าเสียหายใด ๆ