Banner
home
shading
  ประเภทของกรมธรรม์ และความคุ้มครอง  
 

ประเภท 1 ความคุ้มครอง คือ
• ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
• ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
• ความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
• ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย

ประเภท 2 ความคุ้มครอง คือ
• ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
• ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
• ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย

ประเภท 3 เป็นประเภทที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ดังนี้
• ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
• ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ประเภทพิเศษ 2+ ; 3+ ผู้เอาประกันภัยประเภทนี้ จะได้รับความคุ้มครอง (แบบมีเงื่อนไข) คือ
• ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
• ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
• ความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย (ตามทุนประกัน)
• ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ และการสูญหาย (เฉพาะประเภท 2)

เงื่อนไข ความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย ประเภท 2+ ; 3+
1. อุบัติเหตุที่เกิดจากการชนกับยานพาหนะทางบก เท่านั้น
2. ต้องมีคู่กรณี
3. เป็นฝ่ายผิด
4. รับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท (ตามที่ระบุ) ต่อการซ่อมรถคันที่เอาประกัน